Тітлова Ольга Олександрівна

Тітлова Ольга Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

Коротка біографія
В 2008 році закінчила ОНАХТ за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами».

2008 – 2011 роки – аспірант кафедри АВП ОНАХТ.

2011 – 2014 роки – асистент кафедри АВП.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення систем автоматичного керування абсорбційних холодильних приладів».
З 2014 року – доцент кафедри АВП (АТП і РС)

2012 – 2015 роки – декан факультету АЕКСіУ.

2015 рік і дотепер – начальник відділу Підвищення наукової кваліфікації, закордонних стажувань та отримання подвійних дипломів Центру міжнародного співробітництва ОНАХТ

 

Навчальна робота. 

Проводит занятия з дисциплін:

«Теорія автоматичного керування»;

«Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів»;

«Професійно-наукова іноземна мова».

 

Науково-дослідна робота.    

Приймає участь в науковому напрямі кафедри "Автоматичне керування технологічними процесами: розробка алгоритмів з високим рівнем інтелекту, моделювання, оптимізація і реалізація систем" в якості виконавця.

Працює над докторською дисертацією на тему:"Системи керування процесом вирощування біомаси при виробництві біопалива"

Загальна кількість публікацій понад 40, в тому числі 4 патенти України на корисну модель.

Основні публікації:

1. Титлова О.А. К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машине (АДХМ) / О.А. Титлова, В.А. Хобин. – Херсон : Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы, 2007. – №2(20). – С. 94–102.

2. Титлова О.А. Определение температуры парожидкостной смеси в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины (АДХМ) по результатам измерений температуры его поверхности / Титлова О.А. – Одесса : Міністерство освіти і науки України : Зб. наук. праць молодих учених, аспірантів та студентів, 2008. – С. 96–98.

3. Титлова О.А. Минимизация энергопотребления АДХМ в классе систем с коммутируемой структурой / О.А. Титлова, В.А. Хобин // Тези доп. 16-ї міжнародної конференції з автоматичного управління [«АВТОМАТИКА-2009»]. – Чернівці : Книги – XXI, 2009. – С. 231–232.

4. Пат. 41904 Україна, МПК F 25 B 15/00. Спосіб автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами / Хобін В.А., Тітлова О.О.; заявник та патентовласник Одеськ. нац. акад. харч. техн. – № 200901249; заявл. 16.02.09 ; опубл10.06.09, Бюл. №11.

5. Титлова О.А. Результаты экспериментальных исследований абсорбционных холодильных приборов (АХП) как объектов управления / О.А. Титлова, В.А. Хобин // Сб. тез Всеукр. науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі»]. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С.256–257.